1.jpg10.jpg11.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

Ενημερωτικό Σημείωμα

 

 

Πανεπιστήμιο ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ e-learning

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Ενημερωτικό Σημείωμα

 

Μυτιλήνη, 01/02/2013

 

Η ανάγκη για στατιστική πληροφόρηση και ποιοτικές αναλύσεις γίνεται επιτακτικότερη σήμερα καθώς η ανθρώπινη δραστηριότητα καθίσταται συνεχώς και πιο σύνθετη και πολύπλοκη,  υπόκειται δε σε συνεχείς και ταχύτατες αλλαγές, η παρακολούθηση και η πρόβλεψη των οποίων απαιτεί όλο και πιο ανεπτυγμένα μοντέλα ανάλυσης.  Ως σύγχρονοι παράγοντες που προσδιορίζουν αυτές τις εξελίξεις αναφέρονται συνήθως η διεθνοποίηση των οικονομιών και των κοινωνιών, οι διαρθρωτικές μεταβολές στην παραγωγική διαδικασία, που σήμερα εκδηλώνεται με τη μετάβαση σε μια μεταβιομηχανική κοινωνία ως και οι εξελίξεις της τεχνολογίας, κυρίως της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών (Πρόσφατες Εκδόσεις).

Οι ανάγκες της σύγχρονης οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας για πληροφορία, όπως αυτές αναπτύχθηκαν παραπάνω, οδήγησαν στη δημιουργία εξειδικευμένων στατιστικών συστημάτων και γενικότερα συστημάτων οργάνωσης της εμπειρικής έρευνας, που έχουν ακριβώς ως σκοπό την παραγωγή και διάχυση πληροφοριών κατάλληλων να υποστηρίζουν αποτελεσματικά τις κάθε φορά ανάγκες της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε κάθε τομέα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας η καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος από πανεπιστημιακούς φορείς που αναπτύσσουν έντονη σχετική ερευνητική και διδακτική δραστηριότητα στην Ελλάδα και που θα θεραπεύει συστηματικά την εκμάθηση της στατιστικής και της ποιοτικής έρευνας σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και την εφαρμογή της στην παραγωγή γνώσης, πάνω σε καίρια κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα, αποτελεί, πιστεύουμε, μια αναγκαιότητα.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια αναγκών και στόχων το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναγγέλλει την έναρξη από 1ης Φεβρουαρίου 2013 το πρόγραμμα «Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα», το οποίο χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από εξ αποστάσεως μαθήματα (e-learning) αλλά και περιοδικές συναντήσεις.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα για την κάλυψη των στόχων του παρέχει δεκατέσσερα μεμονωμένα μαθήματα και την πρακτική άσκηση, τα οποία εστιάζουν στην Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα και πιο συγκεκριμένα στην διδασκαλία της Μεθοδολογίας της Εμπειρικής Έρευνας, της Ποσοτικής Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης των Κοινωνικών Δεδομένων, της Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας, της Έρευνας με εργαλεία Πληροφορικής ως και την Άσκηση Εκπαιδευόμενων στην Κοινωνική Έρευνα.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα επιλογής είτε μεμονωμένων μαθημάτων είτε κύκλων μαθημάτων είτε και ολόκληρου το προγράμματος. Ταυτόχρονα, για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προγράμματος από κάθε ενδιαφερόμενο έχουν προσδιοριστεί προαπαιτούμενα προσόντα επιλογής για κάθε μεμονωμένο μάθημα ή κύκλο μαθημάτων.

Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι του προγράμματος ως και οι υπεύθυνοι για την διοικητική - τεχνική οργάνωση αυτού προέρχονται από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διαθέτουν μεγάλη εκπαιδευτική και διοικητική εμπειρία στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλού επιπέδου.

Οι Καθηγητές που θα διδάξουν προέρχονται το Τμήμα Κοινωνιολογίας, το Τμήμα Γεωγραφίας και το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών Συστημάτων Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστήμιου Κρήτης, το Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακή Ανάπτυξης του Πάντειου Πανεπιστήμιου, την Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, το Τμήμα Χωροταξίας και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες πληθυσμού:

  1. Κοινωνικούς επιστήμονες-ερευνητές, που θέλουν να εκπαιδευτούν στη γενική και εξειδικευμένη κοινωνική έρευνα
  2. Άτομα με καλή βασική εκπαίδευση, που επιθυμούν να εξειδικευτούν σε ένα τομέα με προοπτικές στην αγορά εργασίας, δηλαδή ως Κοινωνικοί Αναλυτές
  3. Φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών, που επιθυμούν να ολοκληρώσουν-εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους στην κοινωνική έρευνα.
  4. Προσωπικό φορέων, που ασχολούνται με την παραγωγή της στατιστικής πληροφορίας, τις επίσημες στατιστικές και την ποιοτική έρευνα.
  5. Προσωπικό δημόσιων οργανισμών αλλά και ιδιωτικών επιχειρήσεων, που θέλουν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις προκειμένου να εισαγάγουν στη μονάδα τους στατιστικά συστήματα και ερευνητικές υποδομές ή να βελτιώσουν υπάρχοντα με στόχο την παραγωγή πληροφόρησης προς υποστήριξη των παραγωγικών και λειτουργικών αναγκών τους.

Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από μεγάλη ελαστικότητα τόσο στο χρόνο εγγραφής (κατά μήνα) (Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο) όσο και στην επιλογή των μαθημάτων, που μπορεί να περιλαμβάνει 1 ή περισσότερα μαθήματα, 1 ή περισσότερους κύκλους ή φυσικά ολόκληρο το πρόγραμμα. Η διάρκεια του κάθε μαθήματος είναι δίμηνη και το κάθε μάθημα είναι διαρθρωμένο σε τέσσερες (4) ενότητες.

Τα δίδακτρα ανταποκρίνονται στην ποιότητα και στην έκταση του προγράμματος, που είναι μεν ταχύρυθμο αλλά περιλαμβάνει πληθώρα μαθημάτων και δίμηνη πρακτική εξάσκηση. Επιπλέον, παρέχονται σχετικές διευκολύνσεις, λαμβάνοντας  υπόψη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία.

Οι αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και πρέπει να περιλαμβάνουν, αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας και βιογραφικό σημείωμα, καθώς και την αίτηση συμμετοχής.

Μετά το πέρας της κατάρτισης χορηγείται πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος επιμόρφωσης και εξειδίκευσης στην Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Για να θεωρηθεί επιτυχής η παρακολούθηση απαιτείται πολλαπλή αξιολόγηση που συνίσταται σε τέσσερα ενδιάμεσα tests και σε ένα τελικό για κάθε μάθημα.

Για κάθε μάθημα διατίθενται 4 ECTS.

 

Λεπτομερείς πληροφορίες για το πρόγραμμα υπάρχει στην ηλεκτρονική σελίδα:

http://www.aegean.gr/e-learning_social_research.

 

Με εκτίμηση,

 

Κώστας Ρόντος

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Copyright © 2013 Τμήμα Κοινωνιολογίας | Σχολή Κοινωνικών Επιστημών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου