1.jpg10.jpg11.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

Υποχρεώσεις Εμπλεκομένων Μερών

 

Υποχρεώσεις Καθηγητών

 

 1. Να διαθέτουν έγκαιρα (15 ημέρες πριν την έναρξή του μαθήματος) το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων που είναι υπεύθυνοι καθώς και τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις των τεστ. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι κατάλληλο για το επίπεδο της επιμόρφωσης και εξειδίκευσης, καλύπτει την ύλη που περιέχεται στην αναλυτική περιγραφή της μαθήματος και αντιστοιχεί σε ύλη που αφομοιώνεται στο χρόνο του μαθήματος. Το υλικό παραμένει ως πνευματική ιδιοκτησία του εκπαιδευτή και για αυτό δεν υπάρχει αμοιβή για την κατάρτισή του. Τα τεστ ανταποκρίνονται στο επίπεδο και στην ύλη του μαθήματος και αποτελούνται από 20 (ενδεικτικά) ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση για να απαντηθεί μπορεί να απαιτεί σύντομους υπολογισμούς για όσα μαθήματα απαιτείται σχετική αξιολόγηση (π.χ Στατιστική).
 2. Να Επικοινωνούν με τους εκπαιδευόμενους ηλεκτρονικά όταν αυτό απαιτείται για εκπαιδευτικούς λόγους.
 3. Να συναντώνται με τους εκπαιδευόμενους 1 φορά στο μέσον του μαθήματος.
 4. Να ενημερώνουν έγκαιρα το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό για πιθανά προβλήματα έτσι ώστε να βρεθεί άμεσα η κατάλληλη λύση του προβλήματος. 
 5. Να παραδίδουν σύντομη έκθεση με τις παρατηρήσεις τους όποτε αυτό θεωρείται απαραίτητο.
 6. Να συμπληρώνουν τις εκθέσεις αξιολόγησης και να τις παραδίδουν στο διοικητικό προσωπικό.
 7. Να παρακολουθούν και να κατευθύνουν τις ερευνητικές εργασίες του Γ’ Κύκλου και να διορθώνουν ως και αξιολογούν αυτές μετά την παράδοσή τους.
 8. Ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος θα στέλνει ενημερωτική επιστολή προς τον εκπαιδευόμενο, μετά την εγγραφή του για το πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις τους.

 


 

 

Υποχρεώσεις Εκπαιδευόμενων

 

 1. Να τακτοποιούν άμεσα και πλήρως τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 2. Να παρακολουθούν ανελλιπώς την πλατφόρμα και τα e-mail τους για τις ηλεκτρονικές εγγραφές στα μαθήματα, τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, την λήψη του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού των μαθημάτων, τα τεστ, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τους και τις πιθανές ανακοινώσεις για τις συναντήσεις.
 3. Ειδικά για τα τεστ θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα γιατί θα υπάρχουν καθορισμένες ώρες και ημέρες που θα έχουν πρόσβαση (την τελευταία ημέρα της ενότητας ή την επομένη).
 4. Να παρευρίσκονται στις προκαθορισμένες συναντήσεις.
 5. Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τα τεστ αξιολόγησης και την εργασία του Γ’ Κύκλου. Η εργασία του Γ’ Κύκλου υποβάλλεται με τη λήξη της δίμηνης διάρκειάς της και αξιολογείται από τον Εποπτεύοντα Καθηγητή  εντός 1 εβδομάδος.
 6. Να ενημερώνουν έγκαιρα το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό για πιθανά προβλήματα έτσι ώστε να βρεθεί άμεσα η κατάλληλη λύση του προβλήματος. 
 7. Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

 

Η μη τήρηση μέρους ή όλων των παραπάνω, χωρίς σοβαρή και τεκμηριωμένη δικαιολογία, αποτελεί βάση απορριπτικού βαθμού ή αποκλεισμού από το Πρόγραμμα.

 


 

Υποχρεώσεις του Διοικητικού Προσωπικού

 

 1. Ενημέρωση, υποστήριξη και συντονισμός του Προγράμματος για όλες τις ενέργειες αυτού. Διάθεση των ανακοινώσεων και όποιας άλλης αλληλογραφίας στον τεχνικό υπεύθυνο για αποστολή ή ανάρτηση του στο site του προγράμματος.
 2. Επίλυση προβλημάτων τόσο των εκπαιδευτών όσο και των εκπαιδευόμενων.
 3. Διοικητική υποστήριξη του έργου (διατήρηση παρουσιολογίων και διάφορων άλλων απαραίτητων αρχείων, συγκρότηση συμβάσεων και συγκέντρωση-προετοιμασία εκθέσεων αξιολόγησης προς επεξεργασία) .
 4. Οικονομική διαχείριση Προγράμματος.

 


 

Υποχρεώσεις του Τεχνικού Προσωπικού

 

 1. Να σχεδιάσει και να ενημερώνει το site του προγράμματος.
 2. Να διαχειρίζεται το Open eClass και να αναρτά έγκαιρα το υλικό και τις ανακοινώσεις. Να σχεδιάσει τους αυτοματισμούς που απαιτεί ένα e-learning πρόγραμμα για αυτόματη ενημέρωση (όπου αυτό απαιτείται) των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών. Να ενημερώνει το αρχείο Εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων.
 3. Να επιλύει προβλήματα που αντιμετωπίζει τόσο το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό όσο και οι εκπαιδευόμενοι σε σχέση πάντα με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Copyright © 2013 Τμήμα Κοινωνιολογίας | Σχολή Κοινωνικών Επιστημών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου