1.jpg10.jpg11.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

Οδηγίες Εκπαιδευομένων

 

Γενικές οδηγίες παρακολούθησης

Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν με την εγγραφή τους οδηγίες από τον Καθηγητή για τον τρόπο που θα αφομοιώσουν με τον καλύτερο τρόπο την ύλη και θα ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της αξιολόγησης. Θα τους δοθεί επίσης κατεύθυνση για το χρόνο τον οποίο θα πρέπει να δαπανήσουν σε μελέτη για την αφομοίωση της ύλης. Στο site είναι ανηρτημένες οδηγίες προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να οδηγούνται στην πλήρη ενημέρωσή τους για τις υποχρεώσεις τους.

 


 

Τεχνική υποστήριξη προγράμματος

Το σύστημα διαχείρισης μάθησης, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος είναι η πλατφόρμα Moodle, που προωθεί την δημιουργία ενός συστήματος e-learning όπου όλοι οι συμμετέχοντες αποτελούν μέλη ομάδων, μέσα στις οποίες δρουν και ταυτόχρονα αλληλεπιδρούν με σκοπό την παραγωγή και την μετάδοση γνώσεων. Πρωταρχικός στόχος του συστήματος αυτού είναι η παροχή «του αγαθού της εκπαίδευσης» σε όλους τους ανθρώπους που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής αλλά και από τον χρόνο πραγματοποίησης της διαδικασίας μάθησης και εκπαίδευσης. 

Μέσα από την λειτουργία της πολυπρισματικής e-learning πλατφόρμα, δίνεται η δυνατότητα παροχής μιας ολοκληρωμένης μαθησιακής εμπειρίας στους εκπαιδευόμενους, καθώς μέσω αυτής επιτυγχάνεται η διαδικασία της μάθησης όλες τις ώρες και τις ημέρες και σε οποιοδήποτε τόπο. Πιο συγκεκριμένα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες. Αρχικά, στην επικοινωνία, δεύτερον στην υλοποίηση ασκήσεων (κατά άτομο αλλά και κατά ομάδες, με βάση προεπιλεγμένα κριτήρια και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων), τρίτον στον έλεγχο δεξιοτήτων και γνώσεων (μέσω τεστ πολλαπλών επιλογών ή ελεύθερου κειμένου) και τέταρτον στη δυναμική διαχείριση των δεδομένων, προσφέροντας τη δυνατότητα συγκέντρωσης των μαθησιακών δεδομένων σε συνολικό επίπεδο και δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό και διανομής του με ελεγχόμενο τρόπο, ενώ παράλληλα παρέχει στους εκπαιδευτές πλήρη πρόσβαση σε ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα για τον έλεγχο της πορείας των μαθητών, την βαθμολόγηση τους και την γενικότερη διαχείριση βαθμών, μαθημάτων, ομάδων εργασίας και μαθητών.

Βασικό χαρακτηριστικού όλων των συστημάτων e-Learning είναι ότι αποτελούνται από τρείς διαφορικές ομάδες χρηστών, τους εκπαιδευτές, τους εκπαιδευόμενους και τους διαχειριστές.  Αναλυτικότητα, όπως και στην παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία έτσι και στο e-Learning οι εκπαιδευτές θεωρούνται οι κάτοχοι των γνώσεων και βέβαια οι υπεύθυνοι των μαθημάτων και του εκπαιδευτικού υλικού αυτών, το οποίο έχει σχεδιαστεί με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών. Οι εκπαιδευόμενοι είναι οι εγγεγραμμένοι χρήστες που έχουν την δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων, πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος και στα τεστ και επικοινωνίας με τον εκπαιδευτή. Τέλος, οι διαχειριστές έχουν την δυνατότητα να διαχείρισης όλου του συστήματος.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι όλες οι πλατφόρμες έχουν την δυνατότητα υποστήριξης τριών τύπων παρεχόμενων μαθημάτων, των ανοιχτών, των ανοιχτών σε εγγραφή και των κλειστών. Στα πλαίσια του προγράμματος τα παρεχόμενα μαθήματα θα έχουν την μορφή του ανοιχτού τύπου με εγγραφή, δηλαδή στα μαθήματα έχει πρόσβαση ένας χρήστης μόνο εφόσον έχει κάνει εγγραφή στην πλατφόρμα και διαθέτει κάποιον κωδικό πρόσβασης. Τα τεστ θα είναι κλειστά, δηλαδή θα έχει πρόσβαση ο εκπαιδευόμενος μόνο στο χρόνο που θα του επιτρέπει το σύστημα, μετά από  κατεύθυνση του υπεύθυνου καθηγητή.

Όλοι οι χρήστες του Προγράμματος (διοικητικό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό, ακαδημαϊκό προσωπικό, εκπαιδευόμενοι, αλλά ακόμα και σχεδιαστές των μαθημάτων, βοηθοί διδασκαλίας και ακροατές εφόσον υπάρχουν) θα έχουν ένα λογαριασμό (username & password) για να:

  • χρησιμοποιούν την e-learning (εξ αποστάσεως δηλαδή) δυνατότητα υλοποίησης του (στο εξής Moodle),
  • χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
  • έχουν πρόσβαση σε ενημέρωση από site, forum, ftp κ.τ.λ..

Όσοι χρήστες ανήκουν ήδη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα χρησιμοποιούν τον υπάρχοντα λογαριασμό, ενώ οι υπόλοιποι θα τον προμηθεύονται κατόπιν αιτήσεως (αυτοπροσώπως ή μέσω fax) από το τεχνικό προσωπικό. Προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του εκάστοτε λογαριασμού αλλά και του Προγράμματος αποτελεί η καλή γνώση χρήσης Η/Υ και ιδιαίτερα του Internet και των προγραμμάτων περιήγησης (browser: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Opera κ.τ.λ).

Μόλις οριστικοποιείται το κάθε τεστ ή μάθημα ή ενότητα ή κύκλος ή το πρόγραμμα, το διοικητικό προσωπικό θα ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το τεχνικό προσωπικό, έτσι ώστε το τελευταίο να διαχειρίζεται το Moodle. Ειδικά για κάθε τεστ θα πρέπει να υπάρχουν και συμπληρωμένες οι σωστές απαντήσεις για να ενεργοποιείται οι αυτόματη διόρθωση και ενημέρωση των ενδιαφερομένων μέσω του Moodle.

Όλα τα εξ αποστάσεως μαθήματα, οι ηλεκτρονικές εγγραφές των άμεσα εμπλεκομένων του κάθε μαθήματος (ακαδημαϊκό προσωπικό, εκπαιδευόμενοι κ.τ.λ.), η ηλεκτρονική λήψη του εκπαιδευτικού υλικού του κάθε μαθήματος, τα τεστ (μαζί με τις περιόδους που είναι ενεργά), οι απαντήσεις των τεστ και η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνονται μέσω του Moodle και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η επικοινωνία όλων των εμπλεκομένων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ειδικά για την επικοινωνία προς το Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό θα γίνεται και μέσω τηλεφώνου και fax.

Στις σημαντικότερες γενικές λειτουργίες του Moodle, από τη μεριά των καθηγητών και των φοιτητών, περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Ερωτηματολόγια και διαγωνίσματα,
  • Εργασίες,
  • Επικοινωνία μαθήματος, και τέλος
  • Βαθμολόγιο.

Το σύστημα, μόλις δεχθεί το λογαριασμό του κάθε χρήστη, δείχνει την πρώτη οθόνη του ανάλογα με την κατηγορίας στην οποία ανήκει (διαχειριστής, διδάσκοντας, σχεδιαστής, φοιτητής). Ως εκ τούτου, ο χρήστης δρομολογείται στις υπόλοιπες λειτουργίες του Moodle που τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι ενεργές. Από ένα συγκεκριμένου μενού επιλογών ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί από τη μια λειτουργία στην άλλη.

Μετά το τέλος του Προγράμματος και κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης, η πρόσβαση του χρήστη στο Moodle διακόπτεται.

Τέλος, έχει κατασκευαστεί ιστοσελίδα που περιέχει καταρχήν τις πρώτες βασικές πληροφορίες προς κάθε ενδιαφερόμενο και η οποία θα ανατροφοδοτείται διαρκώς με οτιδήποτε κρίνεται απαραίτητο από το Προσωπικό του Προγράμματος.

Copyright © 2013 Τμήμα Κοινωνιολογίας | Σχολή Κοινωνικών Επιστημών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου