1.jpg10.jpg11.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

Προαπαιτούμενα Προσόντα Επιλογής

 

Προαπαιτούμενα Προσόντα Επιλογής ανά μεμονωμένο μάθημα

 

ΚΩΔ.I.1 Επιστημολογία στον κοινωνικό τομέα

Απόφοιτοι Λυκείου με καλές επιδόσεις στις βασικές σπουδές, Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ


ΚΩΔ.I.2 Σχεδιασμός, οργάνωση και διενέργεια στατιστικής έρευνας με έμφαση στην κατάρτιση ερωτηματολογίου και στη δειγματοληψία

Απόφοιτοι Λυκείου με καλές επιδόσεις στις βασικές σπουδές, Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ


ΚΩΔ.I.3 Ζητήματα σχεδιασμού στην ποιοτική έρευνα - Παραγωγή και ανάλυση ποιοτικών δεδομένων

Απόφοιτοι Λυκείου με καλές επιδόσεις στις βασικές σπουδές, Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ


ΚΩΔ.II.1 Μέθοδοι και τεχνικές περιγραφικής ανάλυσης στατιστικών δεδομένων

Πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ή άλλων Επιστημών με καλή κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής έρευνας ή επιτυχής παρακολούθηση του ΚΩΔ.Ι.1, ΚΩΔ.Ι.2, ΚΩΔ.Ι.3


ΚΩΔ.II.2 Η χρήση γενικών - ειδικών πακέτων στη στατιστική έρευνα και ανάλυση

Πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ή άλλων Επιστημών με καλή κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής έρευνας ή επιτυχής παρακολούθηση του ΚΩΔ.Ι.1, ΚΩΔ.Ι.2, ΚΩΔ.Ι.3


ΚΩΔ.II.3 Ψηφιακή τεκμηρίωση ποσοτικών δεδομένων και ερευνητικές υποδομές

Πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ή άλλων Επιστημών με καλή κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής έρευνας ή επιτυχής παρακολούθηση του ΚΩΔ.Ι.1, ΚΩΔ.Ι.2, ΚΩΔ.Ι.3


ΚΩΔ.III.1 Μέθοδοι και τεχνικές περιφερειακής ανάλυσης

Πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ή άλλων Επιστημών με καλή κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής έρευνας ή επιτυχής παρακολούθηση του ΚΩΔ.Ι.1, ΚΩΔ.Ι.2, ΚΩΔ.Ι.3


ΚΩΔ.III.2 Θέματα και μέθοδοι της συγκριτικής πολιτικής κοινωνιολογίας

Πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ή άλλων Επιστημών με καλή κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής έρευνας ή επιτυχής παρακολούθηση του ΚΩΔ.Ι.1, ΚΩΔ.Ι.2, ΚΩΔ.Ι.3


ΚΩΔ.ΙΙI.3 Μέθοδοι δημογραφικής ανάλυσης Ι

Πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ή άλλων Επιστημών με καλή κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής έρευνας ή επιτυχής παρακολούθηση του ΚΩΔ.Ι.1, ΚΩΔ.Ι.2, ΚΩΔ.Ι.3


ΚΩΔ.IV.1 Εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου και η σημασία της πληροφορίας

Πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ή άλλων Επιστημών με καλή κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής έρευνας


ΚΩΔ.IV.2 Data Mining με τη χρήση RapidMiner

Πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ή άλλων Επιστημών με καλή κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής έρευνας


ΚΩΔ.IV.3 Εφαρμογή πολυμεταβλητών στατιστικών μεθόδων στην έρευνα αγοράς και στην έρευνα μάρκετινγκ

Πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ή άλλων Επιστημών με καλή κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής έρευνας


ΚΩΔ.IV.4 Πακέτα πληροφορικής για ποιοτική έρευνα - Ανάλυση λόγου

Πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ή άλλων Επιστημών με καλή κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής έρευνας


ΚΩΔ.V. Άσκηση στην Κοινωνική έρευνα κατ΄ επιλογής από τους εκπαιδευόμενους

Αποδεδειγμένη θεωρητική κατάρτιση στα αντικείμενα των παραπάνω μεμονωμένων μαθημάτων

 

Για όλους του εκπαιδευόμενους απαιτείται η καλή γνώση χρήσης Η/Υ και ιδιαίτερα του Internet και των προγραμμάτων περιήγησης (browser: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Opera κ.τ.λ.). Επίσης, απαιτείται γνώση αγγλικής σε επίπεδο κατανόησης κειμένων.

 


 

Προαπαιτούμενα Προσόντα Επιλογής ανά κύκλο μαθημάτων

 

ΚΥΚΛΟΣ Ι Μεθοδολογία Εμπειρικής Έρευνας:

Απόφοιτοι Λυκείου με καλές επιδόσεις στις βασικές σπουδές, Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ


ΚΥΚΛΟΣ ΙΙ Ποσοτική Ανάλυση και Τεκμηρίωση Κοινωνικών Δεδομένων:

Επιτυχής παρακολούθηση Κύκλου Ι ή πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ή άλλων Επιστημών με καλή κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής έρευνας


ΚΥΚΛΟΣ ΙΙΙ Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα:

Επιτυχής παρακολούθηση Κύκλου Ι ή πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ή άλλων Επιστημών με καλή κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής έρευνας


ΚΥΚΛΟΣ ΙV Έρευνα με εργαλεία Πληροφορικής:

Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ή άλλων Επιστημών με καλή κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής έρευνας


ΚΥΚΛΟΣ V Άσκηση Εκπαιδευόμενων στην Κοινωνική Έρευνα:

Επιτυχής παρακολούθηση κύκλου ΙΙΙ ή αποδεδειγμένη θεωρητική κατάρτιση στα αντικείμενα των κύκλων Ι και ΙΙ

 

Για όλους του εκπαιδευόμενους απαιτείται η καλή γνώση χρήσης Η/Υ και ιδιαίτερα του Internet και των προγραμμάτων περιήγησης (browser: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Opera κ.τ.λ.). Επίσης, απαιτείται γνώση αγγλικής σε επίπεδο κατανόησης κειμένων.

Copyright © 2013 Τμήμα Κοινωνιολογίας | Σχολή Κοινωνικών Επιστημών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου