1.jpg10.jpg11.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

Περιγραφή Προγράμματος

 

Τίτλος Προγράμματος: Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα

Είδος Προγράμματος: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Αντικείμενο: Εκπαίδευση και Εξειδίκευση στην Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα

Μέθοδος Εκπαίδευσης: Μικτή. E-Learning και Περιοδικές Συναντήσεις

 

Γενική περιγραφή του τρόπου εφαρμογής του προγράμματος

 

Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ένα ή και περισσότερα από τα μεμονωμένα μαθήματα ή έναν ή περισσότερους κύκλους μαθημάτων ή ακόμη και όλο το πρόγραμμα. Φυσικά θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα προαπαιτούμενα για κάθε μάθημα ή κύκλο. Αν ο εκπαιδευόμενος ολοκληρώσει σταδιακά τα μαθήματα ενός κύκλου αποκτά και πιστοποιητικό παρακολούθησης αυτού, πέραν των αντίστοιχων πιστοποιητικών των επιμέρους μαθημάτων. Τα μαθήματα γίνονται κατά βάση εξ αποστάσεως (e-learning), αλλά οργανώνεται σε κάθε μάθημα μια συνάντηση των εκπαιδευόμενων με τον Διδάσκοντα Καθηγητή. Οι ανάγκες για παραπάνω επικοινωνία δύνανται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη φύση του μαθήματος. Στον ΙV  Κύκλο λόγω της φύσεως των σχετικών μαθημάτων (εργαλεία πληροφορικής) προβλέπεται και εβδομαδιαίο μάθημα με τον Καθηγητή, μέσω Skype. Κάθε μεμονωμένο μάθημα ή ολόκληρος κύκλος διαρκεί 2 μήνες και χωρίζεται σε 4 ενότητες, που  η κάθε μία διαρκεί ½ του μήνα. Κάθε ενότητα αποτελείται από 1-2 ή, αν απαιτείται, και από περισσότερα Κεφάλαια. Ενώ τέλος, παρέχεται πρακτική άσκηση με την επιλογή ενός θέματος για την εξάσκηση των εκπαιδευόμενων στην Κοινωνική Έρευνα.

Η εγγραφή σε μεμονωμένο μάθημα/μαθήματα ή σε ολόκληρο κύκλο γίνεται ηλεκτρονικά κατά τις 5 τελευταίες ημέρες του προηγούμενου, από την έναρξη, μήνα. Μετά την εγγραφή του ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει ηλεκτρονικά το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος, των μαθημάτων ή του κύκλου που επιλέγει ως και οδηγίες που αφορούν στο πρόγραμμα από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τον Καθηγητή. Με την ολοκλήρωση του χρόνου της κάθε ενότητας του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος ενημερώνεται για την περίοδο μέσα στην οποία θα εξεταστεί υπό μορφή τεστ σ’ αυτό (τελευταία ημέρα διάρκειας της ενότητας ή την επομένη) ως και για το χρόνο που θα έχει για να απαντήσει στο τεστ.

Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που τον αφορούν μέσω του ειδικού password που του δίνεται αμέσως μετά την εγγραφή του. Ο εκπαιδευόμενος επικοινωνεί με τον Καθηγητή ή με τον υπεύθυνο του προγράμματος ή ακόμη με τον τεχνικό υπεύθυνο για θέματα που τον απασχολούν. Η συνάντηση με τον Καθηγητή γίνεται στο μέσο του προγράμματος, για ανατροφοδότηση όσο αφορά τις ενότητες που προηγήθηκαν και για κατευθύνσεις όσο αφορά τις ενότητες που ακολουθούν. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση παρέχεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης και εξειδίκευσης για το μάθημα, τον κύκλο ή για όλο το πρόγραμμα. Σε συμπληρωματικό έγγραφο (supplementary document) δίνονται λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και τις απαιτήσεις του, για τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησε ο εκπαιδευόμενος και για τις επιδόσεις του, για τους Καθηγητές του προγράμματος ως και κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο για να αξιολογηθεί η ποιότητα του προγράμματος.

Τόσο ο επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος όσο και το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό εδρεύουν στην Μυτιλήνη. Αντίθετα, οι συναντήσεις των εκπαιδευόμενων με τον Διδάσκοντα Καθηγητή θα πραγματοποιούνται στις πόλεις που διευκολύνει κατά το δυνατόν τους εκπαιδευόμενους, καθώς είναι πολύ πιθανό να προέρχονται από περιοχές όλης την Ελλάδα.

 

Copyright © 2013 Τμήμα Κοινωνιολογίας | Σχολή Κοινωνικών Επιστημών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου