1.jpg10.jpg11.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

Στόχος Προγράμματος

 

Το πρόγραμμα, αρχικά, δίνει την ευχέρεια επιλογής ακόμη και ενός μεμονωμένου μαθήματος για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών των εκπαιδευόμενων σε θέματα κοινωνικής έρευνας και των εργαλείων πληροφορικής που απαιτούνται για την διεξαγωγή της.

Επισημαίνεται όμως ότι ένας δεύτερος βασικός στόχος του προγράμματος, είναι η συστηματική εκπαίδευση-εξειδίκευση σε θέματα (τόσο θεωρίας, όσο και εφαρμογών) που αφορούν στην  εμπειρική  κοινωνική έρευνα.

 Για την  επίτευξη του στόχου αυτού το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί με τρόπο ώστε συγκεκριμένα κάθε φορά μαθήματα να συγκροτούνται σε κύκλους μαθημάτων που αναπτύσσονται σε πέντε επίπεδα:

  • Ο πρώτος κύκλος,  αποτελείται από τρία μαθήματα,  τα οποία αφορούν την διδασκαλία της επιστημολογίας στον κοινωνικό τομέα, των τεχνικών και μεθόδων σχεδιασμού και διενέργειας της στατιστικής έρευνας ως και των αντίστοιχων  της ποιοτικής έρευνας. Αποτελούν τη βάση του σχεδιασμού και της διεξαγωγής της κοινωνικής έρευνας.
  • Ο δεύτερος κύκλος αποτελείται από τρία μαθήματα, που αφορούν την διδασκαλία της επεξεργασίας, ανάλυσης, αποθήκευσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων των στατιστικών ερευνών για την επίτευξη της σε βάθος κατανόησης όλων των παραδοσιακών και νεωτερικών σχετικών προσεγγίσεων.
  • Ο τρίτος κύκλος αποτελείται από τρία μαθήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή τόσο της υπάρχουσας (σε διεθνές επίπεδο), όσο και της συνεχώς παραγόμενης γνώσης  αναφορικά με την ποιοτική και τη στατιστική έρευνα για τη διενέργεια αναλύσεων που εστιάζουν σε κοινωνικά, δημογραφικά και οικονομικά θέματα που απασχολούν την Ελληνική κοινωνία και τις σύγχρονες κοινωνίες γενικότερα.
  • Ο τέταρτος κύκλος αποτελείται από τέσσερα μεμονωμένα μαθήματα, που σχετίζονται με την εφαρμογή ερευνών με την χρήση εργαλείων της πληροφορικής, όπως το RapidMiner, τα εργαλεία και τις τεχνικές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, οι εφαρμογές Μάρκετινγκ με στατιστικά πακέτα (SPSS) και τα πακέτα πληροφορικής για την ανάλυση λόγου. 
  • Ο πέμπτος κύκλος εστιάζει στην ανάληψη από τους σπουδαστές ερευνητικών εργασιών με την εποπτεία των Καθηγητών και αποτελεί συμπληρωματικό μέσο για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής μετάδοσης της γνώσης στους καταρτιζόμενους.

 

ΚΥΚΛΟΣ Ι: Μεθοδολογία Εμπειρικής Έρευνας

ΚΥΚΛΟΣ ΙΙ: Ποσοτική Ανάλυση και Τεκμηρίωση Κοινωνικών Δεδομένων

ΚΥΚΛΟΣ ΙΙΙ: Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα

ΚΥΚΛΟΣ ΙV: Έρευνα με εργαλεία Πληροφορικής

ΚΥΚΛΟΣ V: Άσκηση Εκπαιδευόμενων στην Κοινωνική Έρευνα

 

Εξειδίκευση Στόχου

 

Βασικές συνιστώσες του παραπάνω βασικού στόχου είναι οι εξής:

  • Η διδασκαλία της εμπειρικής έρευνας σύμφωνα με τις αρχές της Στατιστικής Επιστήμης και της ποιοτικής προσέγγισης.
  • Η παρουσίαση εφαρμογών καινοτόμων μεθόδων στατιστικής έρευνας για τη διερεύνηση σύγχρονων κοινωνικο-οικονομικών προβλημάτων και φαινομένων.
  • Η εκμάθηση της χρήσης σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής για την διεξαγωγή και την ανάλυση αποτελεσμάτων εμπειρικών ερευνών (Στατιστικά πακέτα και πακέτα ανάλυσης αποτελεσμάτων ποιοτικών ερευνών).
  • Η εισαγωγή στη οργάνωση και διοίκηση  σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης και αξιοποίησης και τεκμηρίωσης της στατιστικής πληροφορίας και χρησιμοποίησης της στατιστικής έρευνας και ανάλυσης ως βασικού εργαλείου λήψης ορθολογικών αποφάσεων.
  • Η εξοικείωση με τις επίσημες στατιστικές, τα δευτερογενή δεδομένα και τις διεθνείς και ελληνικές βάσεις δεδομένων.

 

Copyright © 2013 Τμήμα Κοινωνιολογίας | Σχολή Κοινωνικών Επιστημών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου